دردآگین ترین خیال باغ

بدون نظر

خسته ایم /

من اما پای یک شمشاد /

روی یک نیمکت /

و تو شاید /

از تصویر پژمرده یک قاب /

از عکسی که دیگر نیست … /

———

دارد می رود /

پشت وانتی کهنه

دردآگین ترین خیال باغ /

این تن خسته …