خانه ديو

بدون نظر

سحر آمیز شده ام و به ناگاه /

سر از خانه دیو در آورده ام /

چون دانه لوبیایی که از سوراخ جیب پسر بچه ای بازیگوش

افتاده است…