آخر چرا بر روي ني؟!

بدون نظر

اشكي اگر جوشيده است چشمان من از داغ دي

تاثير آشوب تو نيست! آري بريز پيمانه مي

نام مرا عشق تو كرد آوازه اي مانده اگر

سلطان عشق من تويي‘ داغت كجا آخر به كي؟

سرو تمام عاشقان! بر لب زنان بر سر زنان

جايت درون قلبهاست‘ آخر چرا بر روي ني؟!

چشمان آهويت حسين! خورشيد شب هاي من است

تربت نمي يابم اگر‘ خوانده مرا اين دُر ري

هرگز نمي شود تمام تلخي ترين غمنامه ام

بايد دوباره گُر گرفت بايد دوباره پي به پي…