احساس متالم!

بدون نظر

تمام احساسم درد مي كند

و خاطره هايم خروسك گرفته اند!

حالا

من مانده ام روي لبه زندگي

و صدايي كه دور سرم مي پيچد؛

بپر… بپر…